ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Адвокатско дружество ,,Георгиева и Джутев” предлага правна защита и съдействие по всякакви въпроси, свързани с облигационното право.
Висококвалифицираният екип на Адвокатско дружество ,,Георгиева и Джутев” предоставя консултации на физически и юридически лица, свързани с упражняване и защита на права, преговори и сключване на договори, процесуално представителство или извънсъдебно уреждане на облигационни правоотношения и спорове. Можете да разчитате на нашето експертно становище и цялостно съдействие при:
Image
 • Преддоговорни отношения - представителство и преговори при сключване на договори
 • Due diligence (предварителен анализ и надлежна проверка)
 • Изготвяне и сключване на предварителни договори
 • Обявяване на предварителен договор за окончателен
 • Анализ, съставяне, изменение, редактиране и допълване на всякакви видове договори
 • Изготвяне на нотариални актове
 • Изготвяне на договори за покупко-продажба, изработка, заем, поръчка, влог
 • Съставяне на договори за наем, аренда и дарение
 • Уреждане на правоотношения, свързани с поръчителство, ипотека, прехвърляне на вземане (цесия)
 • Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане
 • Издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове
 • Събиране на вземания и прихващане на насрещни задължения
 • Изготвяне на нотариални покани
 • Получаване на обезпечителни заповеди
 • Учредяване и вписване на гаранции и обезпечения по договори
 • Претендиране на обезщетения за причинени имуществени и/или неимуществени вреди
 • Съдебно и извънсъдебно уреждане на правоотношения, свързани с неоснователно обогатяване
 • Обявяване на действия и договори на длъжник за недействителни спрямо негов кредитор (Павлов иск)
 • Разваляне и прекратяване на договори
 • Унищожаване на сделки и договори, сключени от недееспособни или сключени при грешка, заплашване, измама или крайна нужда
 • Установяване на нищожност на сделки и договори
 • Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове
 • Процесуално представителство и правна защита по облигационни спорове в съдебни и арбитражни производства
Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” гарантира Вашите интереси и тяхната ефективна защита във всички етапи от развитието на едно облигационно правоотношение.

ПУБЛИКАЦИИ

С решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. беше обявено извънредно положение като мярка за ограничаване разпространението на епидемията от коронавирус. В правото е уредена възможността при извънредни ситуации и обстоятелства страните по един ...
С решение по тълк. дело № 3/2017 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховен касационен съд даде отговор на още два въпроса, решавани противоречиво в съдебната практика. Те са свързани с реда на погасяване на парични задължен...
Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) излезе с Тълкувателно решение № 4/2017 от 11 март 2019 г., с което разтълкува шест спорни въпроса, свързани с принудителното изпълнение.На първо място, сп...

АДРЕС

бул. „Христо Смирненски“ № 23, 1164, София
Телефон: +359 2 983 21 87 

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2024. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени.