ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Екипът на Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” предоставя правни консултации в сферата на защитата на личните данни.
В последните години в глобален план се наблюдава тенденцията за целенасочено и задълбочено регулиране на дейностите, свързани със събиране и обработване на лични данни. Правата на потребителите като субекти на лични данни нарастват правопропорционално със задълженията на администраторите и обработващите лични данни.
Нашият екип е на разположение както за бизнеса, така и за потребителите, като предлага сътрудничество и консултации за разрешаване на казуси, внедряване на процеси и водене на производства, свързани с обработване и защита на лични данни и прилагане разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
Image
Дружеството предоставя пълен набор от правни консултации и услуги за физически и юридически лица, свързани с:
 • Извършване на анализ на вътрешните процеси и идентифициране на вероятни рискове и несъответствия (Gap analysis)
 • Изготвяне на доклади и становища за законосъобразност на операции по обработване на лични данни
 • Създаване на вътрешни правила, политики, процедури и алгоритми за работа
 • Изготвяне на заповеди, декларации, инструктажи, клаузи към договори и допълнителни споразумения
 • Създаване на регистри на дейностите по обработване съгласно изискванията на GDPR
 • Изготвяне на уведомления за поверителност до субекти на лични данни и общи условия за ползване на уеб сайт
 • Консултации за електронни магазини и доставчици на дигитални услуги
 • Съдействие при трансфер на лични данни
 • Изготвяне на кодекси за поведение и задължителни фирмени правила
 • Извършване на оценка на въздействието съгласно чл. 35 от GDPR
 • Изготвяне на балансов тест за оценка на легитимни интереси
 • Създаване и внедряване на процедури за оценка и управление на риска
 • Подаване, обработване и отговор на заявления за упражняване на права от субекти на лични данни
 • Регламентиране и уреждане на отношения между администратори на лични данни и обработващи лични данни
 • Изготвяне на запитвания и комуникация с надзорни органи
 • Съдействие при извършване на проверки от КЗЛД
 • Консултации за потребители при нарушаване на правата им като субекти на лични данни
 • Подаване на жалби и сигнали за нарушаване на права и незаконосъобразни практики
 • Консултации за законосъобразност при внедряване на нови бизнес и маркетинг операции и дейности, свързани с използване на нови технологии за обработване на лични данни
 • Обучение на служители и запознаване с добрите практики в сферата на киберсигурността и защитата на лични данни
 • Представителство пред надзорни органи и процесуално представителство
 • Консултации по всякакви други текущи въпроси, свързани с обработване и защита на лични данни
Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” предоставя експертни правни консултации на бизнеса, които са относими и приложими във всяка стъпка от процеса на обработване и защита на лични данни - от създаването и внедряването на необходимите политики и правила за работа до тяхното ежедневно ефективно и целенасочено прилагане и адаптиране спрямо промените в нормативната уредба и фактическата обстановка. Същевременно нашият екип консултира и потребителите и предлага своето съдействие при упражняване на техните права като субекти на лични данни и защита на неприкосновеността на личния им живот.

ПУБЛИКАЦИИ

На 14.12.2023 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови решение по дело с предмет преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд (ВАС) на Р България. Спорът, по повод който е отправено запитването, касае претендиране на неимуще...
Чл. 82 от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) гласи, че всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на регламента, има право да получи обезщетение за нанесените вреди. Целта на обезщетението...
През последните седмици разпространението на COVID-19 ангажира вниманието ни, като предизвика мащабни промени във всички сфери на обществения живот. Коронавирусът, обявен от Световната здравна организация като пандемия, наложи приемането на редица за...
Цвета Спартанска
09 Декември 2019
За целите на сключване на трудов договор работниците и служителите са задължени да предоставят на работодателя си определени документи. В някои случаи обаче работодателите изискват повече от необходимите документи, а поради незапознатост служителите ...

АДРЕС

бул. „Христо Смирненски“ № 23, 1164, София
Телефон: +359 2 983 21 87 

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2024. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени.